Studia I stopnia

3 lata

Absolwent studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość posiada wiedzę z zakresu szeroko rozumianych finansów i rachunkowości oraz rozumie mechanizm działania gospodarki rynkowej; potrafi zidentyfikować przyczyny i skutki występowania określonych zjawisk gospodarczych w skali makro- i mikroekonomicznej. Absolwent tego kierunku zna zasady funkcjonowania przedsiębiorstw, banków i innych instytucji finansowych, posiada również umiejętność analizy i oceny zjawisk gospodarczych oraz sytuacji ekonomiczno – finansowej podmiotów gospodarczych; potrafi pozyskiwać niezbędne do tych celów materiały źródłowe. Absolwent posiada umiejętność prowadzenia ewidencji procesów gospodarczych w różnych jednostkach, a także zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu finansów i rachunkowości. Jest przygotowany do pracy w instytucjach finansowych oraz przedsiębiorstwach różnych branż, do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Specjalności

  • Rachunkowość i system podatkowy
  • Bankowość i ubezpieczenia
  • Informatyka w finansach i rachunkowości

Studia II stopnia

stacjonarne i niestacjonarne – 2 lata

Absolwent studiów II stopnia na kierunku finanse i rachunkowość posiada pogłębianą – w stosunku do studiów I stopnia – wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości. Posiada on umiejętność zarządzania ryzykiem występującym zarówno na rynku finansowym jak i na innych rynkach. Jest przygotowany do przeprowadzania różnego rodzaju analiz oraz podejmowania na tej podstawie decyzji a także do prowadzenia działalności doradczej. Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia się i jest przygotowany do kontynuowania edukacji na studiach III stopnia. Może on podejmować pracę w instytucjach finansowych – bankach, funduszach inwestycyjnych, funduszach emerytalnych, przedsiębiorstwach maklerskich a także w działach finansowych i rachunkowych przedsiębiorstw oraz prowadzić własną działalność gospodarczą.

Specjalności

  • Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
  • Informatyka w finansach i rachunkowości
  • Rachunkowość i finanse w administracji
  • Bankowość i ubezpieczenia